Austin's Turkish interpreter assists during a clinic appointment

Clinics & services

Chúng tôi cung cấp thông dịch viên.

Giới thiệu về chúng tôi

Bạn có quyền yêu cầu một thông dịch viên được NAATI chuẩn nhận, đảm bảo giữ bí mật thông tin hỗ trợ mình trong việc giao tiếp với các nhân viên nếu bạn là bệnh nhân tại Austin Health.

 

Chúng tôi không khuyến khích việc sử dụng người thân, bạn bè hay nhân viên song ngữ làm người thông dịch. Người thân và bạn bè có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bạn.  

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau đây:

  • Thông dịch viên có mặt trực tiếp, qua cuộc gọi Video – Telehealth, qua điện thoại
  • Dịch vụ thông dịch qua điện thoại có sẵn 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần.

Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sắp xếp thông dịch viên có mặt trực tiếp, nhưng đôi khi có thể không có sẵn thông dịch viên. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại hoặc qua cuộc gọi video – Telehealth.

Giới thiệu

Xin vui lòng yêu cầu bác sĩ hay y tá đặt thông dịch viên cho bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu có thông dịch viên khi đặt cuộc hẹn kế tiếp.

Liên lạc với chúng tôi

Điện thoại: 03 9496 3367

Thư điện tử: languageservices@austin.org.au

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều