Austin's Turkish interpreter assists during a clinic appointment

Clinics & services

Interpreters

فارسی (Persian)

ما خدمات ترجمه شفاهی ارائه می دهیم.

درباره ما

این حق شماست که اگر بیمار بهداشت آستین  Austin Health هستید ، یک مترجم تایید شده

دارای مدرک ناتی NAATI کمک کند تا بتوانید با کارکنان صحبت کنید.

ما استفاده از خانواده ، دوستان یا کارکنان دو زبانه را برای ترجمه توصیه نمی کنیم. خانواده و دوستان نقش مهمی در حمایت از

شما دارند.

خدمات ما

ما خدمات زیر را ارائه می دهیم:

  • ترجمه حضوری ، ترجمه ویدیویی پزشکی از راه دور Telehealth ، مترجم تلفنی
  •  خدمات ترجمه تلفنی 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در دسترس است.

در حالی که تمام تلاش برای ارائه مترجم حضوری انجام می شود ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که هیچ مترجمی در

دسترس نباشد. در این موارد ما از تلفن یا ویدیو استفاده می کنیم - خدمات ترجمه پزشکی از راه دور Telehealth ،

ارجاع

لطفاً از پزشک یا پرستار خود بخواهید تا مترجم برای شما درخواست کند.

همچنین در هنگام تعیین وقت بعدی می توانید مترجم بخواهید.

تماس با ما

تلفن: 03 9496 3367

ایمیل: languageservices@austin.org.au

ساعت کار: دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر